Σκοποί της οργάνωσης μέσα στο πλαίσιο της γυναικείας-σοσιαλιστικής ιδεολογίας της είναι:
❝Ο αγώνας για ίσα δικαιώματα και σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γυναικών και ανδρών.❞
Η εφαρμογή των σκοπών και των αρχών που περιλαμβάνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των άλλων Διεθνών Συμβάσεων, τις οποίες έχει κυρώσει η χώρα μας, που αφορούν στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκριση ενάντια στις γυναίκες, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τη Διακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, τη Διακήρυξη για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, τις οδηγίες, κανονισμούς και συστάσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που αφορούν στην ισότητα των φύλων καθώς και τις αποφάσεις και ψηφίσματα του ΟΗΕ που αφορούν στη γυναίκα και έχει προσυπογράψει η Ελλάδα. Η ρητή αναγνώριση και επαναβεβαίωση του δικαιώματος όλων των γυναικών να ελέγχουν όλες τις παραμέτρους της υγείας τους και ιδιαίτερα αυτή της αναπαραγωγής, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις όρους για την ενδυνάμωσή τους. Η ενημέρωση και η πληροφόρηση ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν αναπαλλοτρίωτο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η ενδυνάμωση των γυναικών και η ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Η ενημέρωση και συνειδητοποίηση γυναικών και ανδρών, ότι τα ίσα δικαιώματα, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, οι ίσες ευκαιρίες και η ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στους οικονομικούς πόρους, ο ισόρροπος καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες καθώς και η αρμονική συνεργασία μεταξύ τους, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δεδομένου ότι αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την εμπέδωση και την εφαρμογή της συμμετοχικής δημοκρατίας.

O αγώνας για τη θέσπιση μέτρων και τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών για τη μητρότητα, τη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών καθώς επίσης και τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με ειδικές ικανότητες, ώστε να πάψουν να αποτελούν αιτίες για την κοινωνική περιθωριοποίηση της γυναίκας.

Η προσπάθεια για την εξάλειψη της φτώχειας με την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης καθώς και σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η παροχή συνεχούς ροής πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των πολιτικών σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και την εφαρμογή τους, κυρίως εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν ενδεχομένως οι πολιτικές αυτές στη ζωή των γυναικών.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των εφαρμογών που αφορούν στην ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση τόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών όσο και οι ανάγκες τους και οι προσδοκίες τους, σε όλους τους τομείς τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Διεκδικούμε

  • Επέκταση Κοινωνικών Υποδομών
  • Καταπολέμηση Γυναικείας Ανεργίας
  • Αναγνώριση αφανούς εργασίας γυναικών
  • ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ στα ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  • Παροχή Εθνικής Σύνταξης
  • Προστασία Περιβάλλοντος – Ποιότητα Ζωής
  • Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Βρείτε μας στο Facebook


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING