Ε.Π. «Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση» (2005-2007)

Tο πρόγραμμα έχει ως βασική του αρχή την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε 2.309 γυναίκες που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής (στους Νομούς Αθηνών-Πειραιώς), με στόχο την αντιμετώπιση των πολλαπλών αιτίων που ενισχύουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό και εμποδίζουν την επαγγελματική τους ένταξη και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η ΕΓΕ συμμετείχε ως εταίρος με συντονιστή φορέα το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το θέμα της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του συνόλου των κρατών-μελών της Ε.Ε., παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Η Οργάνωσή μας, ευαισθητοποιημένη ιδιαίτερα στα επίπεδα ανισότητας της ελληνικής κοινωνίας, κατά καιρούς έχει διατυπώσει απόψεις και έχει προτείνει λύσεις που αναδεικνύουν τη γυναίκα κοινωνικά και οικονομικά ισότιμη με τον άνδρα. Στο πλαίσιο της ενεργοποίησής της στα θέματα ισότητας των δύο φύλων συμμετείχε στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, άλλοτε ως Leader και άλλοτε ως εταίρος από το 1999 έως σήμερα.

  • 1
  • 2

DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING